new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ “ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”

作者: 时间:2020-09-17 15:33:30

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”(ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦐᦹᧂ、ᦙᦲ ᦚᦳᧃᧈ ᦙᦳᧅ ᦷᦔᧅ ᦺᦞᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦍᦸᧄ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᦸᧂ ᦺᦕ)。

  ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ“ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᧃᧉ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦸᦰ ᦠᦱ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧞ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、ᦺᦋᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦠᧃᧉ ᦺᦔ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ, ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧔ ᦟᦴᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧕᧖ ᦅᧃ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ“ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”ᦓᧃᧉ ᧗᧒ ᦅᧃ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ ᧒᧔ ᦅᧃ,ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᧓᧙ ᦅᧃ。

  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦉ ᧟,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ“ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”, ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ ᦅᦸᧉᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦈᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦅᧄ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦓᧃᧉ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦻᧈ ᦀᧆ ᦷᦣᧇ ᦑᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦟᦱᧅ,ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ ᦓᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ“ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”ᦓᧃᧉ ᧒᧔ ᦅᧃ。

  ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ,“ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦎᦹᧆ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧞ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ,ᦉ ᦓᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦂᧃ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ、ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ、ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ“ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ”ᦓᧃᧉ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。                       (ᦖᦴᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦆᦱᧂᧉ)