new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ ᦵᦃᧁ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

作者: 时间:2020-07-30 15:48:16

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᧒ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ ᦵᦃᧁ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦝᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦗᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦞᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦍᦳᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᧞ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦓᦳᧂᧉ ᦖᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ ᦵᦃᧁ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦃᦱᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、ᦶᦎᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ、 ᦢᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦑᧁ、 ᦃᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ ᦵᦃᧁ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦋᦸᧂᧈ,ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦑᧁ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧔᧘ ᦋᦸᧂᧈ, ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᧓᧓ ᦋᦸᧂᧈ、ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦃᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᧘᧕ ᦋᦸᧂᧈ。

  (ᦶᦉᧂᧈ ᦌᦳᧂᧈ)