new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者: 时间:2020-07-30 15:47:49

   ᦶᦎᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦓ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦑᦲᧅ ᦑᦲᧈ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦣᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ,ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ

 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ, ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᧔ ᦖᦴᧈ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ,ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ、 ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧔ ᦖᦴᧈ。ᦋᦴᧈ ᦖᦴᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ  ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ。 ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ《ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ》,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦆᦹᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ《ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ》ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ。

  ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ 

 ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ》, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦑᦲᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ。ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᧒᧐᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ、 ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ。ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ “ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ”。 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ、 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ》《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱ᧐᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᧓᧐ ᦢᦲᧃᧉ, ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧖ ᦃᦸᧉ。ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ》, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ。 

  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ

  ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦕᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ”; ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ, ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ、ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦞ、ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ、ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ, ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ, ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦶᦏᧄ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。


    (ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ)