new tai | old tai | 中文

ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ

作者: 时间:2020-07-24 15:26:45

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦜᧂ、ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦖᧈ, ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦑᧂ ᦌᦱᧂ ᦍᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧘ ᦑᦲᧈ、 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ、 ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦱ᧓ ᦉᦲᧃᧉ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ 。 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、 ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ、 ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ  ᦕᦸᧇᧈ ᦈᦸᧆᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ “ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ”, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦲᧆᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧃᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ、 ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦀᧁ ᦌᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ、 ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦉᧂᧉ。 ᦍᧂ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧘ ᦑᦲᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ。ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦍᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ。 

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)