new tai | old tai | 中文

ᦌᦹᧉ ᦕᧅ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦍᧂ ᦂᦴᧉ ᦇᦹᧃ ? ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦈᦸᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ

作者: 时间:2020-06-05 09:29:19

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ, ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。

 ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ: ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦻ ᦕᧅ ᧞ ᦈᦸᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦃᦻ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧕ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦌᦹᧉ ᦕᧅ ᦐᧂᧉ ᦟᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦱ᧙ ᦶᦍᧃᧉ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧈ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦕᧅ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ,ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦱ ᦇᦹᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ, ᦆᦹᧃ ᦺᦆᧈ ᦂᦴᧉ ᦇᦹᧃ ᦐᧂᧉ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᧓ᦱ ᦶᦍᧃᧉ, ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦗᦸ ᧕᧐ ᦶᦍᧃᧉ,ᦈᦹ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦎᦸᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ, ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦉᦻᧉ ᧕᧐ ᦶᦍᧃᧉ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦕᧅ ᦐᧂᧉ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᧟ ᧒、 ᧓ ᦗᦸᧅ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦋᦸᧄ ᦋᦴ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦙᧃ。ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦐᧂᧉ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦵᦏᧄ ᧒᧕ ᦶᦍᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦈᧅ ᦉᦻᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦌᧄᧉ。ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦉᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦑᦲᧈ, ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦀᦸᧅᧈ, ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦞᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ”ᦓᧃᧉ ᦃᧁ ᦵᦣᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ  ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦕᧅ ᦜᦻ ᦕᦴᧉ, ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ ᦇᦱᧃ ᦐᧅ ᦐᦱ。 ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ, ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦲᧈ、 ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ。 ᦵᦉ ᧟ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧇ ᦕᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦀᧁ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦈᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ。          (ᦩᦱᧂᧉ ᦍᦳᧂᧉ)