new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦈᦲᧆ ᦵᦵᦏᧉ ᦺᦈ ᦑᦱᧄ ᦓᦻ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ

作者: 时间:2020-06-05 09:28:40

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦻᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ“ᦅᦳᧃ ᧞ ᦷᦆ ᦶᦢᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ、 ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、 ᦠᧇ ᦎᦹᧆ ᦶᦎᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ”,ᦔᦹᧆᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦇᦻᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦞ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦺᦞ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦸᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦞ ᦏᦳ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。

  ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦔᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑, ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦓᧃᧉ, ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦸᧆ、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦔ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦀᦻᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦙᧆ ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦹ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦞ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ, ᦵᦞ ᦟᦱ ᦢᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦗᦸ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦲ ᧟ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᧞!”

  ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ, ᦢᧁᧈ ᦟ ᦞᧂ ᦡᦲ ᧞ ᦋᧅ ᦈᦸᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦃᦱᧆ ᦺᦔ。 ᦑᦹᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦊᦲᧇ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦁᧃ ᦟᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱ: “ᦌᦹᧈ ᦝᦴᧈ, ᦃᦸ ᦈᧁᧉ ᦙᧃ ᦌᧁ ᦏᦱᧉ ᦢᦹᧆ ᧑。” ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦆᦸᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦠᧃᧉ, ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦺᦖᧈ ᦕᦹᧃᧈ ᧑, ᦉᦳᧂᧈ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ。ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᧞ ᦞᦱᧈ: “ᦍᦲᧃ ᦡᦲ, ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦶᦑᧉ, ᦶᦙᧆ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ!”

 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ, ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᧁ ᦶᦡᧆᧈ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦧᦸᧂᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦌᦼ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦎᦱᧅ ᦶᦡᧆᧈ ᦅᧂᧈ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦊᦲᧃ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᦾᧉ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ, ᦠᦱᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦈᦲᧆ ᦵᦵᦏᧉ ᦺᦈ ᦑᦱᧄ、 ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、 ᦔᦲᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦉ ᦠᦻ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ, ᦠᦱᧅ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧅ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦚᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

    (ᦶᦌᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ、 ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦍᦳᧂ)