new tai | old tai | 中文

《ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ》 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ APP ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦗ

作者: 时间:2020-05-15 08:54:37

3b-1.jpg  

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ 《ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ》 ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓᦱ ᦒᧄ ᦵᦉᧂ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ, ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦊᦴᧈ ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦉᧈ APP。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦀ ᦏ ᦺᦓ《ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ》 ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦉᦱᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦷᦎ ᦠᦸᧉ、ᦷᦎ ᦁᧂ ᦂᦲᧆ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦞᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦆᦱᧁᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ 《ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ》 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ、ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ、 ᦟᦲᧅ ᦃᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ、 ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦉᦴᧈ ᦂᧃ, ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦆᦻᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦲᧂ, ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦗᦸᧇ ᦵᦣᧃ《ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ》ᦙᦲ“ᦵᦚᦲᧅ ᦵᦣᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ”、 “ᦀ ᦃ ᦟᦰ ᦷᦎ ᦺᦑ”᧞“ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ” ᧓ ᦙ ᦷᦍ ᦓᦲᦰ。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓᦱ ᦒᧄ ᦵᦉᧂ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦙᦱ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ, ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ “ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ、ᦷᦂᧆ ᦆᦱᧁᧈ ᦟᦲᧅ ᦃᧇ ᦟᦲᧅ ᦺᦘ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。《ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦺᦑ》ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᧁᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦈᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦗᦸᧇ ᦵᦣᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦗᦸᧇ ᦵᦣᧃ、ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦟᦲᧅ ᦃᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ。

  (ᦀᦲᦰ ᦣᧅ、 ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ、 ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦆᧄ、 ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ )