new tai | old tai | 中文

ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ

作者: 时间:2020-05-15 08:53:29

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦎᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᧓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ, ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ“ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦵᦜᧅ ᦂᦱᧉ”ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᧃᧉ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᧃᧉ、 ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᧃᧉ”, ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦞᧃ、 ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᧞ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦜᧅ ᦆᧄ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ、 ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦉᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ, ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦓᧃᧉ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦜᧅ ᦔᦻ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧙ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᧓ ᦋᦸᧂᧈ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦙᧃᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᧕ᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ“᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ” ᦓᧃᧉ ᧒ᦱ ᦅᦳᧃ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。       (ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)