new tai | old tai | 中文

ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦻ ᦺᦔ ᦣᦱᧈ ? --- ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ

作者: 时间:2020-05-11 09:30:23

  ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ,ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦅᦸᧉ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦠᦲᧃᧉ 。 ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧈ?  ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦱ᧔ ᦞᧃ ? ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧈ ᦢᧁᧈ ᦷᦜᧈ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ? ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ, ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ, ᦶᦂᧉ ᦺᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ 。

  ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦍᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧈ?

   ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦺᦉᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦺᦔ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦹᧆ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ 。 ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ: “ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ, ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ, ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦓᦾᧉ ᦐᦾ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦜᦻ ᧞。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦖᦸ ᦊᦱ、 ᦕᦴᧉ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦺᦔ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。 ᦅᧃ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦶᦑᧉ ᦓᦲᦰ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦡᦲ, ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ。 ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦊᦲᧇ ᦄᦱᧄ ᦈᧇ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᦱᧁ ᦺᦃᧉ ᦓᧃᧉ, ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。”

  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦺᦞᧉ ᦱ᧔ ᦞᧃ ?

 ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦺᦞᧉ ᦱ᧔ ᦞᧃ。 ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦣᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦋᦱᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦺᦞᧉ ᦱ᧔ ᦞᧃ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ, ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧅ ᦌᧅ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。” 

  ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦱᧈ ?

 ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ, ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦵᦍᦲᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ, ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦋᦳᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ, ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦱᧈ?

  ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ, ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ: “ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦻ ᦺᦔ ᧞ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦉᧂ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦶᦙᧂ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦊᦴᧈ, ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦱᧈ ᦷᦘᧈ、 ᦙᦱ ᦟᦻᧉ ᦌᦲᧈ ᦊᦱᧈ, ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦶᦙᧂ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ‘ᦠᦻ ᦺᦔ ᧟’ 。”

 ᦑᦱᧃᧈ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦡᦲ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦟᦸᧂᧉ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦺᦓ ᦆᦸᧂᧉ ᦗᧆ ᦟᦸᧂᧉ, ᦅᧃ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦟᦸᧂᧉ ᦓᦲᦰ, ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ, ᦂᦱᧃ ᦈᧇ ᦟᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ  ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦔ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ , ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ  ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ,“ᦝᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ, ᦝᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦙᦲ ᦶᦏᧄ”ᦓᧃᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ, ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦇᦻᧈ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦟᧂᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦈᧇ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦑᦲᧈ, ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦗᦸ ᦎᦹᧆ ᦃᦱᧆ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦊᦴᧈ ᦜᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦜᦻ, ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦊᦴᧈ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ。 ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦞᧉ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦠᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦃᦲᧉ ᦆᦱᧃᧉ ᦵᦎᧀᧈ ᦍᦱᧃ, ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ “ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ、 ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ、 ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ、 ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ” ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦑᦸᧂᦰ ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ, ᦵᦣᧆ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。 ᦅᧃ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ, ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。

  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ, ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦜᧈ ᦢᧁᧈ ᦷᦜᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦞᧉ?

  ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ, ᦣᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦞᧉ, ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦡᦲ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦉᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᧓ ᦃᦸᧉ: ᧑ ᦓᦲᦰ ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ。ᦢᧁᧈ ᦷᦜᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦜᧂᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦈᧁᧈ ᦌᦽᧈ ᦷᦖᧆ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。 ᧒ ᦓᦲᦰ ᦉᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦂᧃ ᦘᦸᧂᧈ。 ᧓ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ。     

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)