new tai | old tai | 中文

ᦍᧇ ᦖᧃᧉᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2020-04-30 16:58:50

 3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦚᦱᧉ ᦶᦎᧃᧈ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ 35kv、 ᦠᦽᧉ ᦞᦱ ᦵᦀᦲᧈ ᦋᦲᧉ、 ᦌᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦉ ᧟ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦋᧉ ᦐᦹᧂ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ, ᦺᦔ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ 110kv ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᧞ 110kv ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦲᧁᧉ ᧒ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦑᦹᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ。 ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦍᦱᧄ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦉ ᧟ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦗᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ。  

  (ᦆᦱᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ)