new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2020-04-30 16:57:34

  ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ “ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᧕ ᦵᦋᦲᧉ”ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᦺᦉ , ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᧞ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ(ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ) ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ, ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦑᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦈᦻᧈ ᦆᦱ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ; ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ (ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ) ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧂ ᦵᦵᦙ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦀᦹᧃᧈ, ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ(ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ)、 ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ; ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ。ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦹ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ, ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ。 ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᦁᧃ ᦑᦹᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ。 ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦑᦲᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦝ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦠ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦺᦖᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦝᦱᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ, ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ 《ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧞ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ》ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ、 ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、 ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、 ᦵᦌᦲᧃ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ。 ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、 ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、 ᦵᦁᧂ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ, ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ, ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ, ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ, ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ。 ᦀᧁ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦶᦎᧄᧈ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦡᧉ、 ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

   (ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦴ ᦆᦳᧂᧉ)