new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦦᦱᧈ ᦵᦛᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ

作者: 时间:2020-03-20 09:01:05

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ  ᦅᦳᧃ ᧑ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦦᦱᧈ ᦵᦛᧃᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲᦗᦸᧅ ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ , ᦈᦹ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ , ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ 。 ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,  ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦦᦱᧈ ᦵᦛᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ,  ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦍᦱᧄ  ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧀ ᦷᦎ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ,  ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧇ ᦟᦲᧉ, ᦏᦱᧄ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦉᧂ 。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦕᦴᧉ  ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ, ᦅᦳᧃ ᦷᦟᧂ ᦌᦸᧃᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ 。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦅᦳᧃ ᦷᦟᧂ ᦌᦸᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ,ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ  ᦈᧇᦵᦵᦙᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ  ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦑᧉ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦋᧆ ᦶᦝᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦠᧃᧉ ᧟。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦉ ᧟, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦎᦲ ᦉᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ , ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦢᦲᧆ ᦎᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦠᦻ ᦡᦻ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦜᦻ ᦚᦻ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ, ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉ ᦕᦴᧉ  ᦏᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦋᧆ ᦶᦝᧆ  ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᧞。 ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ, ᦉᧂ ᦂᦱ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ, ᦈᦹ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦠᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦀᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦁᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦏᦻᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦘᦱᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦍᧂ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦅᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ  ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦺᦔ ᦌᧄᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᧃ, ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦙᦲ ᦣᦾ ᦉᧅ ᦵᦖᦲᧅ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦏᧄ ᧒、 ᧓ ᦗᦸᧅ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆᦔᦲᧃ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦑᦲᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦀᧁ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ , ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ  ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦡᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦵᦉ ᧟, ᦟᦴᧅ ᦋᦻ、 ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ, ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦉᦴᧈ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ 、 ᦟᦴᧅ ᦋᦻ , ᦅᦳᧃᦏᧁᧉ ᦕᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ  ᦂᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ 、 ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ , ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ, ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ, ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦀᧆ ᦺᦈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ , ᦟᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦑᦱᧃᧈ, ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦐᧂ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ。

  ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦙᦱ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦉᧂ ᦟᦳᧄ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ。

  (ᦉᦳᧂᧈ ᦵᦈᧉ)