new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2020-03-20 09:00:37

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ  ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦹᧉ ᦕᦱᧉ ᦷᦙᧇ ᦉᦸᧇ ᦐᧂᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ, ᦵᦉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦔ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ、 ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦐᧂᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ, ᦎᦱᧄ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ  ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦉ ᧟, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦞᦱᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦞᧃ ᦒᦲ ᧒ ᦈᧅ ᦚᦱᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ。 ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦋᦸᧃ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ, ᦗᦸᧂᦰ  ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦸᧆ ᦙᦱ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ , ᦢᧁᧈ ᦚᦱᧉ ᦚᦱᧅ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ,  ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦈᧅ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ᦃᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ。 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦆᦹᧃ ᦵᦍᦲᧅ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦞᧃ ᧑, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ  ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦉᦳᧂᧈ , ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦆᦹᧃ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦃᦸᧆ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。 ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦜᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦠᦻ ᦡᦻ ᦺᦔ。 ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦂᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦃᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦉᦳᧂᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,  ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ 。    

    (ᦶᦋᧂ ᦷᦚᧂᧈ ᦘᦲᧃᧉ)