new tai | old tai | 中文

ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ

作者: 时间:2020-03-06 15:55:35

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ, ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧓ ᦅᦳᧃ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧔ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦉᧂ ᦂᦱ , ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦐᦱᧉ ᦅᧂᧈ ᦝᧂᧈ ᦝᦱᧁᧉ,  ᦏᦱᧄ ᦅᧄ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦅᧄ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦋᦻ  ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦍᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ, ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦓᦲᧂᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᦲᧂᧉ ᦉᦱᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦺᦔ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧄ ᦵᦟᧄᧈ ᦑᦸᧂ ᦆᧄ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦈ, ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ , ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦅᦸᧉ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ  ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᧟。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦻ ᦵᦙᦲᧁ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ, ᦵᦉ ᧟ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᧀᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦞᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ, ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦴᧈ ᦈᧁᧈ ᦠᦻ ᦵᦉ, ᧒ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦛᦻᧈ ᧔ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ,  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧉ ᦱ᧐ ᦎᦱ ᧒᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉᦟᧁᧈ ᦋᦹᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦻ ᦵᦙᦲᧁ  , ᦉᦳᧂᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦟᧄ ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ。 ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。 

   (ᦶᦋᧂ ᦷᦝᧂᧈ ᦘᦲᧃᧉ)