new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2020-02-07 10:47:05

 3b-3 (1).jpg

 ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᧑, ᦎᧂᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ  ᦵᦵᦙᧂ  ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦙᦱ。 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ  ᦵᦁᧂ ᦂᧃ ᦓᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。 ᦃᧁ ᦑᦱᧃ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ  ᦵᦵᦑᧇ ᦷᦑᧄ  ᦑᦱᧂ ᧞  ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ   。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ、   ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ , ᦍᧂ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ  ᦖᦴᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ 、 ᦖᦴᧈ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ 、 ᦖᦴᧈ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ  ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ 、 ᦖᦴᧈ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ 、 ᦖᦴᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ 、 ᦖᦴᧈ  ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ 、 ᦖᦴᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ 、 ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、 ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦈᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ , ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ 。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ 、 ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ , ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦓᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,  ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ , ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ。

  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ 、 ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦑᦲᧈ  ᦍᧂᧉ  ᦌᧁ,  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦌᦱᧉ  ᦶᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦴᧉ  ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰᦺᦖᧈ, ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦵᦵᦃᧃᧉ  ᦘᦱᧅ ᦱ᧔ ᦑᦲᧈ, ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ, ᦍᦱᧄ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ  ᦋᧁᧉ 、 ᦂᦱᧂ ᦞᧃ、 ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ  ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦂᧃ ᦚᧁᧉ  ᦍᦱᧄ , ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦱ 、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ 。 ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ  ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ。 ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、 ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、 ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ, ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧞  ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ 。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ 。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ 。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ  ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦙᦲ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ, ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。   

  ( ᦞᦼ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )