new tai | old tai | 中文

ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦈᧁᧉ ᦙᧃ ᦣᦴᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ

作者: 时间:2020-01-22 09:33:33

   3b-2 (1).jpg 

 ᦵᦗᦲᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ, ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᦋ ᦞ ᦏᦳ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ、 ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ “ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧆ ᦜᧅ ᧑”, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ、 ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ“ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧅ” ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦙᦱ, ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ, ᦗᦸᧂᦰ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ  ᦑᦲᧈ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᧔᧕ ᦑᦲᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᧒ ᦑᦲᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦃᦸ ᦃ ᦵᦵᦈ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧒ ᦀᧃ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᧙᧓ ᦷᦠ,ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ  ᧗ ᦣᦾᧉ ᧘᧔ ᦅᧃ。 ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ, ᦂᦱᧃ ᦁᧃᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ、 ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᧈ ᦵᦉᧈ, ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦁᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦞᦱᧂ ᦑᧄ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦊᦴᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ 。 ᦺᦓ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ  ᦺᦔ, ᦙᦲ ᧘ ᦅᧃ  ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᧅ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦦᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ。 ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦣᦲᧄ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦷᦜᧂ ᦓᦱᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᧃ ᧑ (ᦓᧄ ᦗᦱᧃ : JH-151001441), ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦓᧃᧉ ᦅᧃ ᧑。

  ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ、 ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ?

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ  ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧔᧙ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ : ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ、 ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ、  ᦵᦃᦲᧈ ᦒᦱ ᦀᧁ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦞᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧉ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ  ᧕ ᦞᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦱᦞ ᦞᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ; ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦱ᧐ ᦞᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦱ᧕ ᦞᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ, ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ。ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦢᧁ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ 。 《 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ  》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧘᧔ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ: ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧕᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ。ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦃᦲᧈ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ , ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ (ᦵᦑᧄ ᦙᦱ: ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦵᦵᦝᧆ ᦺᦞᧉ  ᦂᦱᧂ ᦑᦱᧂ ) ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ (ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦣᦾᧉ ᧓᧓) ᧞  ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦏᦹᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ(ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦣᦾᧉ ᦱ᧔、 ᦣᦾᧉ ᦱ᧕) ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓᦵᦞᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦞᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ。  

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦓᦾᧉ)