new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2020-01-22 09:31:48

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ“᧒ ᦶᦃᧅᧈᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧑ ”ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ , ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ  ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ, ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ、 ᦷᦟᧆ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦋᧁ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ、 ᦷᦟᧆ ᦌᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦌᦲᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ、 ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、 ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ、 ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ, ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ, ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,  ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦷᦜᧂ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦓᧂᧈ ᦓᦸᧃ  ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦸᧉ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦶᦎᧅᧈ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ; ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ “ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ” ᦓᧃᧉ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦁᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ  ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ 12123, ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᦻ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ; ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦓᦾᧉ ᦑᦹᧅ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ “ᦅᦸᧉ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ”,  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ,ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ  ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂᦰ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ 》《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ》, ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ “᧒ ᦶᦃᧅᧈ  ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧑” 、 ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ》《ᦐᧂ ᦉᦹᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧈ ᦟᦱᧅ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ》, ᦈᦹ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦶᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ 。

   (ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦶᦉᧂ)