new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ

作者: 时间:2020-01-19 10:58:53

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸᧉ  ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ 、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦷᦆᧄᧈ  ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ、 ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ  ᦌᦹᧉ、 ᦟᧅ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ  ᦂᦲᧃᦋᦲᧃᧉ  ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆᦣᦱᧁ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ, ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ, ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦃᦻ、 ᦟᧅ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ  ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞  ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧙᧒ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧔ ᦑᦲᧈ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦱᦱ ᦶᦉᧂᧈ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ 。   

(ᦒᧁᧉ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧃᧈ、 ᦷᦟᧂᧉ ᦌᦳᧂᧈ )