new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ

作者: 时间:2020-01-10 10:31:52

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ 110 ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ : “ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦆᦱᧉ ᦑᦳᧂᧈ8145+850 ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦃᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ,  ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ, ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦙᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。 ”

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦟᧆ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。 ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦝᦱᧃᧈ ᦃᦸᧄᧉ ᦑᦲᧈ ᦣᦸᧄᧈ ᦠᦽᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦜᦻᧈ ᦑᦱᧂ ᧒、᧓ ᦙᦲ ᦠᧃᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ, ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ , ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟。 ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ  ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦠᦱᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦁᦳᧃᦎ ᦟᦻ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦃᦸᧄᧉ ᦝᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧄᧈ ᦠᦽᧉ ᦺᦔ。

  ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦕᧆ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᦕᦖᦱᧃ, ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦀᦲᧆ ᦓᦹᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ, ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦅᧆ ᦷᦅᧂᧉ ᦍᧄᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ,  ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ。        (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)