new tai | old tai | 中文

ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦾ“ᦅᦱᧉ ᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ”

作者: 时间:2020-01-10 10:30:15

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦀᧁ“ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ. ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ “ᦅᦱᧉ ᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ ” ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦾ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦔᦱᧃᧈ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、 ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ  ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦆᦻ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦣᧇ ᦔᦱᧃᧈ 。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ《ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ》《ᦉᦸᧂᧉ ᦟᦱᧉ》《ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ》、 ᦆᦱᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ《ᦝᦸᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦗᦾ》 《ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱᦺᦑ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ》 ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ ᦃᧇ ᦆᦸᧂᧈ ᦎᦲᧂᧈ《ᦵᦉᧂ ᦎᦲᧂᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᧞  ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦈᦳᧂ ᦶᦃᧃ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ  ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦾ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦃᧇ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧓ ,ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧒᧐ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦞᧃ, ᦙᦲ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᧖ ᦖᦴᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦃᧇ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦅᦳᧃ ᧑、 ᦒᦲ ᧒ ᦅᦳᧃ ᧑、 ᦒᦲ ᧓ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᧓ ᦅᦳᧃ。 ᦗᦾ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦱᧈ ᦌᦱ、 ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦁᦱ ᦟᦲ、 ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦙᦲ ᦆᦱᧉ ᦍᦱᧉ, ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦙᦲ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦋᦹ ᦅᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ ᦍᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦝᧀᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦵᦘᧂ, ᦠᦱᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ ᦍᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦵᦉᧂ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦗᦾ ᦠᧃᧉ,ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᧔ ᦷᦟᧂ ᧕ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦃᦲᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦋᦱ、 ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦈᦲᧈ、 ᦝᦸᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦅᦲᧇ ᦃᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ; ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦋᦲᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦂᧈ ᦔᦲᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、 ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦟᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦁᧃ ᦙᦲᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦂᦱᧃ ᦗᦾ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦾ, ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ  ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦗᦾ ᦟᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ。

 (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)


   ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦾ“ᦅᦱᧉ ᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ”

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦾ“ᦅᦱᧉᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ”。

  ᦉᧅ ᦅᧄ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔ ᦎᦴ ᦢᦱᧃᧉ, ᦍᦲᧂ ᦉᦱᧁ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦷᦠᧅ ᦝᦸᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦅᦲᧇ ᦃᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ。 ᦂᦱᧆ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、 ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ、 ᦏᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᧞ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ、 ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ ᦔᦸᧄᧉ  ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ ᦓᧅ 。 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ, ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、 ᦋᦲᧄ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦟᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、 ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、 ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦵᦉᧂ ᦷᦃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦷᦠᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦤᧂ。 

  ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧐ ᦎᦱ, ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ 。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ “ᦕᧆ ᦆᦸᧇ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦗᦾ ᦅᦱᧉ ᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ ” “ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ”“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ” ᧓ ᦆᦱᧁᧈ, ᦆᦱᧁᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ, ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᧞ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧄ。 ᦃᧇ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦝᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ, ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦝᦸᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦶᦍᧄᧉ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ。

  ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦞᧆ ᦓᧂ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧁ, ᦋᦲᧄ  ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦟᧄ。 ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦖᦴᧈ ᦆᧇ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ, ᦷᦟᧆ ᦉᦱ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦱ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦋ。 ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦇᧁ ᦶᦉᧃᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦆᦹᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦶᦚᧂ ᦺᦚᧈ ᦂᧃ ᦁᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ, ᦆᦹᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦁᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ、 ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ。 

(ᦀᦻᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦲᧂᧈ)


3b-4 (1).jpg

  ᦕᧆ ᦆᦸᧇ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦗᦾ“ᦅᦱᧉ ᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ”

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦔᦱᧃᧈ, ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ, ᦉᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦩᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦟᦲ ᦍᦲᧁᧉ ᦋᦲᧁᧉ、 ᦉᦹᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦋᦲᧁᧉ、 ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦣᦸᧄ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦵᦋᧂ ᦟᦱᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦗᦾ “ᦅᦱᧉᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ” ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。 ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦙᦲ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦗᧁᧈ ᦞᦴ、 ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦌᦹᧈ、 ᦍᦲᧉ ᦌᦱᧉ、 ᦕᦴᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦕᦴᧈ ᦋᦹᧈ ᦌᦱᧈ ᦵᦌᦲᧈ、 ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦟᦻ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦟᦸᧆ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ“ᦩᦱᧄ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ”  ᦜᦻ ᦙᦱᧅ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ (ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦎᧉ )。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)