new tai | old tai | 中文

ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ

作者: 时间:2020-01-06 15:15:23

  3b-2 (2).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、  ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦖᦴᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦚᦻᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦲ ᧗ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ” “ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ”ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。

  ᦺᦓ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ。 ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ、 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᧞ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ、 ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦗᦸᧇ  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ》 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ》 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ 》 《ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ》 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ》 ᦁᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。

  (ᦟᦴ ᦈᦲᧂᧈ ᦩᦱᧈ)