new tai | old tai | 中文

ᦖᦻᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ [ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ]

作者: 时间:2020-01-06 15:14:25


 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹ ᦶᦒᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ。

  ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧗ ᦷᦎ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦒᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦡᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦢᦲᧆ ᦎᦱ, ᦅᦸᦰ ᦵᦵᦅᦰ ᦀᧁ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦸᦰ ᦖᦸᧉ ᦕᦸᦰ ᦛᦱᧃᧈ, ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦕᦸᦰ ᦖᦸᧉ ᦕᦸᦰ ᦛᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ 。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ,ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦷᦆᧈ ᦙᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ,ᦶᦒᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ  ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ  ᦷᦑᧆ,ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᧃ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ,ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃ ᦋᦱᧂ。 ᦖᦴᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ  ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦒᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄᦟᦃᦓ, ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ 。 ᦶᦒᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦎᦱᧇᧈ ᦵᦕᦲᧃ ᦈᦸᧉ、 ᦕᦸᦰ ᦈᦸᧉ ᦎᧂᧈ,ᦉᦱᧄᧉ ᦡᦱᧈ、 ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ, ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ。 ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᧒ ᦗᦸᧅ, ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦵᦉ ᦶᦒᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ, ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ 。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦷᦆᧈ ᦙᦴᧉ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦶᦣᧉ ᦑᦱᧂ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ, ᦈᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦶᦒᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦷᦟᧆ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ,ᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦉᦱᧄᧉ ᦡᦱᧈ、ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ 。 ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、 ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。   ᦶᦒᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦈᦸᧉ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦗᦲᧈ ᦍᦲᧂ  ᦶᦒᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦓᧇ ᦞᦱᧈ ᦓᧇ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ, ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦂᧃ、 ᦷᦒ ᦋᦹ ᦵᦉᧂ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦝᦱᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᦰ ᦶᦅᦰ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ, ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ, ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦆᧈ ᦙᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦟᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦻᧉ ᦇᦱᧃ、 ᦡᦴ ᦶᦩᧃ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ, ᦷᦙᧉ ᦅᧁ  ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ , ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、 ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦒᦲᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ,ᦈᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦠᦱ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ。

  (ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅᧈ)

3b-0.jpg