new tai | old tai | 中文

ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦱ᧐ ᦵᦡᦲᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ ᦵᦉ ᧙ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧕᧖ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2019-12-27 14:48:46

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ, ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ, ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦑᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᧆ ᦷᦟᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᧆ ᦕᦻᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ ᦵᦉ ᧙ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧕᧖ ᦅᦳᧃ、 ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧗᧕ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, “ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦝᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ”ᦓᦲᦰ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ ᦵᦉ ᧔ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦅᦳᧃ、 ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦱ᧕ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦢᦸᧅ ᦠᦹᧉ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧐ ᦙ ᦷᦍ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦑᧁ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ : ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦑᧁ ᦝᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᧆ ᦷᦟᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᧆ ᦕᦻᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦷᦟᧆ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦳᧃ ᦷᦟᧆ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦄᧅ ᦷᦅᧂᧉ ᦷᦟᧆ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦵᦑᧁ、 ᦢᧁᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦷᦟᧆ ᦊᦱᧃ ᦂᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

   ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦡ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦅᧃ ᦺᦡ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧇ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ, ᦅᦸᧉ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。 ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧐ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦙᧁᧉ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、“᧓ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᧑ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ”、 ᦂᦱᧃ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦣᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ。

 (ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ)