new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦣᦾᧉ ᦑᦳᧃᧈ”

作者: 时间:2019-12-27 14:48:14

3b-4 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ《ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦆᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦨᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦼᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦨᦱᧂ ᦌᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ“ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦣᦾᧉ ᦑᦳᧃᧈ”ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ 》, ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ“ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦣᦾᧉ ᦑᦳᧃᧈ”。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦷᦔᦨᦱᧃᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔᦙᦱ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦖᦱᧅᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᧘ ᦜᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦍᧂ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ(ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦏᧄ  ᦺᦉᧈ ᦚᦱ ᦷᦟᧆ ᦉᦳᧂ)、 ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦕᦖᦱᧃ、 ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ、 ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦢᧁᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦁᧃ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧓᧘ ᦋᦸᧂᧈ, ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦷᦟᧆ ᦺᦞᧉ ᧒ ᦅᧃ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ, ᦶᦏᧄ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦍᦱᧁ ᦷᦟᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦟᦱᧅ ᦷᦆ  ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 

  ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ 。

  (ᦵᦆᦲᧉ ᦅᦱᧂᧈ/ ᦶᦎᧄᧉ、 ᦀᦲᦰ ᦷᦍᧂ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)

 3b-平安交通副本.jpg