new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦞᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘

作者: 时间:2019-12-27 14:45:28

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦎᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ“122”ᦞᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ᦅᦹ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦓᧇ ᦏᦹ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ”。ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᧂ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ, ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、  ᦙᦾᧈ ᦵᦵᦅᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᧁ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ  ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦎᦱᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ, ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、 ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、 ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦁᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “122” ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦗᦸᧂᦰ  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ  ᧘᧐ ᦶᦔᧃᧉ, ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱ᧖ ᦃᦸᧉ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ᧓ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ  ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦗᦸᧅ ᦔᦻ 。

  (ᦈᧁᧈ ᦍᦳᧂᧉ)