new tai | old tai | 中文

ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ

作者: 时间:2019-12-20 08:29:49

  3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ、 ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦌᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦸᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦌᦻ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ, ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦓ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ, ᦶᦋᧆ  ᦈᦲᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦣᧆ、 ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”, ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦍᧇ, ᦢᦳ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦑᦲᧈ ᦍᦱᧅ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦶᦗᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ。

  ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦋᦰ、 ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦙᦾᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦟᦱᧃᧉ ᦌᦲᧁᧉ、 ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ、 ᦋᦸᧅ ᦵᦈ ᦺᦓ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ, ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦍᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦙᦹ ᦊᦲᧇ ᦙᦹ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ, ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ。

   (ᦑᧁᧈ ᦊᦲᧈ ᦒᦲᧃᧉ)