new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ“ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ”

作者: 时间:2019-12-20 08:26:27

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧕、ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ “ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ  ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ”᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ。

 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᧞ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ , ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧔ ᦵᦞᧂ” 、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ; ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦑᧄ ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ ᦺᦉᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、 ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦺᦞᧉ ᦌᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ “ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ” , ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦙᦲ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ。

 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦚᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧅ ᦂᦲᧁᧈ ᦵᦡᧁ,  ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦠᧆ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ“ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,  ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦈᦲᧆᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ“ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ、ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦶᦚᧂ ᦺᦚᧈ、 ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ、 ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ”ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦎᦱᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦶᦎᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ “ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ”ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ  ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ  “ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᦓᧃᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、 ᦎᦱᧄ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、 ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ 、 ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉ ᦵᦛᧀ, ᦠᦱᧅ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。       (ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ    ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)