new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦜᦳᧂ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦷᦎᧅ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ

作者: 时间:2019-12-13 11:31:27

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦇᦹᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦏ ᦜ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦁᧃ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ, ᦒᦳᧂ ᦚᦱ ᦠᧇ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦟᧆ ᦅᦸᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦶᦈᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ “ᦌᦻᧉ ᦍᦲᧁᧉ” , ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦟᦾ ᦉ ᦎᦲᦰ, ᦜᦳᧂ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦉᦲᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦺᦉᧈ ᦒᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦟᧆ  ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦝᦱᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦋᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦶᦉᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ, ᦶᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᧒ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦵᦏᧄ, ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦋᦲᧉ ᦋᦰ ᦂᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ,ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦙᧃᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ  ᦂᧃ, ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦶᦏᧄᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦠᦹᧉ, ᦷᦟᧆ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᧃᧉᦗᦸ ᦡᦻ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦞᦱᧈ“ᦌᦻᧉ ᦍᦲᧁᧉ” , ᦚᦱ ᦗᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦖᦻ ᦏ ᦜ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ “ ᦌᦻᧉ ᦍᦲᧁᧉ” ᦺᦉᧈ ᦺᦞᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦢᧁᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦜᦳᧂ, ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦺᦉᧈ ᦜᦳᧂ ᧞ ᦷᦟᧆ  ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ , ᦷᦟᧆ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ ᧟ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ, ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦝᦱᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦋᦲᧈ ᦋᦰ ᦂᧁᧈ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦊᦴᧈ, ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦟᧆ  ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ 。 ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ, ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧟ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦠᧃᧉ, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦶᦏᧄ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦜᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦜᦳᧂ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦌᦻᧉ ᦍᦲᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦉᦲᧈ ᦍᦲᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦜᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦉᦲᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦌᦻᧉ ᦍᦲᧁᧉ, ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᧞ ᦝᦱᧉ ᦐᦹᧂ ᦷᦟᧆ  ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦻ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦟᧆ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ ᦺᦔ , ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦝᦱᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦋᦲᧈ ᦔᧁᧈ ᦵᦚᧀᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦝᧆ。 ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦟᧆ ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦏᧄ ᦺᦉᧈ ᦜᦳᧂ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ, ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᦜᦳᧂ ᦟᦹᧄ  ᦉ ᦎᦲᦰ ᦓᧃᧉ, ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉ ᦃᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ  ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧅ ᦌᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ , ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧞ ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ 。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ, ᦈᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦟ ᦞᧂ ᦗᦲᧆ ᦈᦟᦰ ᦓᦱ, ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ。 

(ᦌᦲᧉ ᦶᦌᧁ ᦷᦟᧂᧉ)