new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ

作者: 时间:2019-11-29 15:02:00

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ  ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ 、  ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦖᦴᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦟᧆ  ᦀᦲᦰ ᦵᦐᧂᧈ ᦅᧃ ᧑ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ , ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ ᦐᦱᧉ ᦝᦱᧁᧉ ᦎᦱ ᦵᦵᦠ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ。 ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ 。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᧕ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。

   (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ )

3b-平安交通副本.jpg