new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ

作者: 时间:2019-11-29 14:59:06

3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞  ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦟᦸᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦙᦱ ᦤᦲ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、 ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᧆ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ  ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ  ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ《ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦺᦓᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ、ᦵᦋᧂ ᦣᦱ 》,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,

 ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ, ᦔᧆᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ; ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧔ ᦖᦴᧈ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ、 ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦶᦂᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦶᦂᧅ、 ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦏᦜᦱ ᦶᦂᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ。 ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ   ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟; ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ , ᦂᦱᧂ ᦞᧃ、 ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ  ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ、 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ  、 ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ 。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧗᧐ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ) ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᧗ ᦗᦸᧅ, ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦱ᧕ ᦅᧃ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ。 ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦗᦱ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ 、 ᦷᦠ ᦶᦃᧃ ᦵᦉᦲᧉ ᦙᦲ ᦶᦉᧂ ᦺᦝᦵᦵᦡᧂ、 ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦗᦱ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦏᦸᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᧃ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ, ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦎᦱᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ 。ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ  ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ “ᦢᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ” ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᧅ ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦷᦅᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

   (ᦞᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦊᦱᧈ)