new tai | old tai | 中文

ᦅᦹᧆ ᦐᦹᧂ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦸᧆ“ᦉᦻ ᦎᦱ”ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ

作者: 时间:2019-11-29 14:58:00

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ ᧒。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦉᦳᧂᧈ ᦣᦸᧆ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ  ᦷᦗᧅ ᦷᦆ ᦁᧃ ᧑ ᦣᦱᧄᧉ ᦗᦸᧂᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ, ᦺᦓ ᦷᦗᧅ ᦷᦆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧅ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧒ ᦂᦸᧅ, ᦵᦙᦲᧈ ᦊᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ, ᦺᦃ ᦚᦱ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦡᦳᧄ ᦈᦸᧉ ᦀᦻ ᦶᦉᧁ ᦶᦃᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦺᦞᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦁᧃ ᦺᦓ ᦂᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ, ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ ᧒。

 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦉᦳᧂᧈ ᦣᦸᧆ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦉᦳᧂᧈ ᦣᦸᧆ ᦺᦞ ᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦈᧄ ᦓᧄ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦉᦳᧂᧈ ᦣᦸᧆ ᦺᦞ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ 、 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。 ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦙᦱ, ᦺᦓ ᦌᦸ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧖᧒ ᦋᦸᧂᧈ,ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦱ᧕ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ ᧒。

 (ᦘᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)