new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ

作者: 时间:2019-11-29 14:57:23

3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦚᦴᧈ ᦶᦑᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦴᧈ ᦋᦲᧂ。

 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ  ᦃᦱᧉ ᦣᦻ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦏᦹ ᦘᦱᧉ ᦟᦴ ᦋᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ, “ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ” ᧒ ᦅᦳᧃ ᦟᦴ ᦋᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦈᦹ ᦍᧇ ᦀᧁ ᧞ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦏᦳᧅᧈ ᦅᦸᧉ  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ , ᦵᦵᦣᧉ ᦟᦸᧄᧉ “  ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ” ᦊᦲᧇ ᦘᦱᧉ , ᦵᦙᦲᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦓᧃᧉ, ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ “ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ” ᦈᦹ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦉ ᦍᧇ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ。

   ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ 、 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 、 ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦡᦲ 、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ , ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᧃᧉ 。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ , ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

   (ᦞᦴᧉ ᦵᦍᧉ ᦌᦲᧃᧉ)