new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ “ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ”ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2019-11-22 15:24:05

 3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ  “ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ” ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ。

  ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦲᧈ ᦵᦑᧁ ᦌᦱᧅ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧈ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦜᦻ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ,ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦖ ᦟᦻ、 ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ  ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ, ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ  ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ , ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ, ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦟᧆ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、 ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ 。 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ  ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ, ᦋᦴᧈᦞᧃ ᦍᦱᧄ  ᦏᦸᧆ ᦷᦣᧇ ᦷᦎᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ 。

  ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧃ ᦷᦟᧆ ᦺᦡᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦎᦲᧄ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、 ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦺᦈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ,ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ 、 ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᦲᧈ ᦺᦞ , ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦓᧇ ᦃᦱᧄᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦫᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ  ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ, ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ  ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦩᦱᧄ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ  ᦃᧁᧉ ᦷᦖᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦑᧂ ᦜᦻ。 

  (ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ)