new tai | old tai | 中文

ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦞ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ

作者: 时间:2019-11-08 09:15:41

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ  ᦌᦹᧈ ᦶᦌᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ  ᦓᧃᧉ, ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦓᦻ ᦷᦟᧆ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᧒᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ, ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦐᧅ ᦏ ᦜ 云 J ᦅᧃ ᧑ ᦕᧆ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ,  ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ, ᦷᦟᧆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ, ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦓᦲᦰ ᦶᦉᧁ ᦀᦻ ᦜᧁᧉ ᦺᦞᧉ ᦌᦾᧉ ᦌᦾᧉ, ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦜᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦓᦻ ᦷᦟᧆ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦈᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦻ ᦜᧁᧉ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦣᦾᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᧔᧖ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ , ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ  ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦞᧃ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦜᧁᧉ, ᦓᦸᧃ ᦎᦹᧃᧈ ᧑ ᦵᦉ ᧟, ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ, ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦃᦲᧃ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦊᦴᧈ。 

  (ᦟᦲ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦶᦋᧉ)