new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2019-11-08 09:15:05

   3b-4 (1).jpg

 ᦶᦎᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ , ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ , ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦓᧃᧉ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦙᦱ  ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ。

 ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ           ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ  ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦈᧇ  ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ

  ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇᦎᦱ ᦖᦻ ᦃᦲᧆᧈ ᦖᦻ ᦺᦖ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ 、 ᦃᦲᧆᧈ ᦖᦻ ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ、 ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦱᧁ ᦵᦜᧅ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦃᧁ ᦶᦡᧂ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᧕ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ、 ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦶᦉᧃ ᦛᦲᧈ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦃᦲᧆᧈ ᦖᦻ ᦺᦖᧈ ᦺᦉᧈ ᦌᧄᧉ, ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦃᦲᧆᧈ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、 ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᧕ ᦗᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦻ, ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧘᧕ ᦑᦲᧈ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦏ ᦜᦱ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦶᦔᧃᧉ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦱᧁ ᦵᦜᧅ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ, ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ  ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦁᧃ ᧑。

 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ                 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ  

 ᦏᦲ ᦏᦸ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、 ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦑᦲᧈ ᦐᦱᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ , ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦂᦲᧆ  ᦺᦞᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧐ ᦔᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。 ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ, ᦍᧂ ᦀᧁ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦣᦾᧉ ᧘ᦱ ᦅᦳᧃ , ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦚᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ  ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ “ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ”ᦓᧃᧉ。 ᦞᧃ ᦺᦐ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧗ ᦎᦱ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧒ ᦎᦱ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ, ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ “ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ” ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ 。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦑᦲᧈ “ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ” ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ 。

 ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ      ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ

 ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ  ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ。 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦶᦉᧃ ᦛᦲᧈ、 ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、 ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦱᧃᧉ、 ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ 、 ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦶᦟᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦞᦱᧂ ᦺᦞᧉ、 ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦗᦳᧃᧉ ᦷᦟᧂᧈ 、 ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ、 ᦢᦳ ᦎᧄ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ、ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦶᦡᧆᧈ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦘᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦗᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ            ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

  ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦒᦻᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦖᦴᧈ ᦔᦾᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦋᦹᧉ ᦷᦗᧈ、 ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦒᦻᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦜᦻ ᦷᦣᧂ ᦓᧃᧉ  ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ“ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ”ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ  ᦶᦏᧆ ᦋᦸᧄ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。      (ᦙᦴᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦆᦱᧂᧉ)