new tai | old tai | 中文

ᦋᦲ ᦞᦼ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦕᦅ ᦎ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ

作者: 时间:2019-10-31 16:43:40

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦲ ᦞᦼ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕ ᦅ ᦎ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦕᦅ ᦎ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦱ᧗ ᦑᦲᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧗᧗ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ “ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᧔ ᦵᦞᧂ  ” ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ, ᦗᦱ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ、 ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦶᦣᧂ, ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ , ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦾᧈ ᦵᦟᧂᧉ,ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ“ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、 ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ、 ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ  ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦢᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ;  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ  ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧄᧉ ᦖᦸᧉ ᦃᦸᧄᧉ ᦀᦸᧄ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦔᦴᧈ ᦵᦟᧀᧉ ᦒᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧅ 5 ᦟᦳᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ; ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦘ ᦑᦲᧆ“ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ”、 “ᦞᧃ ᦺᦐ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧑ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦗᦸᧅ ᧑、 ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᧑”、 ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᧒ ᦎᦲᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦆᦸᧅ ᦷᦃᧂ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦁᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦷᦜ ᦝᦹᧃ, ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ “ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧔ ᦵᦞᧂ  ”。   

  (ᦋᦸᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦜᦲᧈ)