new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ

作者: 时间:2019-09-27 17:28:58

 3b-1 (2).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ 、 ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦼᧈ ᧓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂᦺᦓ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ “ ᧑、 ᧓、 ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ”  ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。

 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ,ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦘᦱᧉ ᦙᦲᧆ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ。 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧇ ᦵᦵᦍᧇ ᧑ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。 ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦗᦱ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、 ᦶᦔᧃᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、 ᦺᦙᧉ ᦆᦸᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ。 ᦢᦹᧆ ᧑ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ,   ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦔᦱᧅ  ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦵᦉ ᧟ ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦉᧂ, ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦃᦳᧄᧈ ᦵᦎᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦙᦲ ᦘᦱᧉ ᦙᦲᧆ ᦓᧃᧉ, ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ 。

 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ 。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦵᦉ ᧟ , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ , ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ, ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ“᧑、 ᧓、 ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ” , ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

 (ᦅᦱᧁᧈ ᦍᧂᧉ)