new tai | old tai | 中文

ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ “ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦆᦹᧃ ”

作者: 时间:2019-09-05 09:37:23

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ , ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦆᦹᧃ ” (ᦔᦳᧂ ᦵᦐᦲ ), ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、  ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、  ᦺᦓ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ  ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ 。

  ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、 ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、 ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ, ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ,ᦞᧃ ᦺᦐ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦆᦹᧃ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、 ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、 ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、 ᦢᧁᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆᦷᦟᧆ、 “᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦕ ᦂᦱᧃ ᧑ ᦙᦾᧈ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃᦔᦲᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ , ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ , ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ 、 ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ,ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ 、 ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ “ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦆᧄᧈ” “ᦵᦞ ᦟᦱ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ” ᧞ ᦞᧃ ᦉᧁ ᦞᧃᦑᦲᧆ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、 ᦙᧁ ᦜᧁᧉ 、ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ、 ᦺᦉᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦷᦟᧆ ᦶᦂᧅ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ  ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。 ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ 、 ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦱᧅ ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ , ᦑᦲᧈ (ᦈᦱᧃᧈ) ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ , ᦑᦲᧈ “ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦕ ᦂᦱᧃ ᧑ ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦎᧄ ᦂᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ。

  ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ, ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ、 ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ , ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ , ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 

 (ᦟᦲ ᦓᦻ ᦍᦳᧂᧉ)

3b-平安交通副本.jpg