new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ

作者: 时间:2019-08-30 09:46:23

  3b-5.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ 、 ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦵᦵᦙᧂ ᦍᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ。 ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ(ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ) ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ  ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ,  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ,ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ; ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ,ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ  ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ , ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦈᧅ ᦛᦻ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ  ᦺᦓ ᦟ  ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦶᦏᧁ ᦟᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ  ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧅ ᦑᦲᧈ ᦵᦈ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧆ ᦜᦸ ᦉᧅ ᦑᦲᧈ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ,ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦁᧃ ᦂᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦕᧁ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂ ᦌᧄᧉ, ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦑᦲᧈ ᦶᦙᧂ ᦍᦳᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ,  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ  ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ。

 (ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ)