new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ “ᦵᦟᧃ ᦞᧃ ᦵᦟᧃ ᦆᦹᧃ”ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦜᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-08-30 09:42:50

  ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ  ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ  ᦞᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃᦡᦲ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦵᦟᧃ ᦞᧃ ᦵᦟᧃ ᦆᦹᧃ” ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦊᦱᧉ ᦐᦲᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈ ᦂᦱᧃᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。

  ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ

 ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦗ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦂᦱᧃ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ  ᦉᦹᧈ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ “ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ” , ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ、 ᦐᦹᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦑᧂ ᦖᦴᧈ 。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、 ᦂᦱᧃ  ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“᧓ ᦕᦂᦱᧃ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ”,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、  ᦅᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻᦒᦱᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、 ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ、ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦶᦕᧈ  ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦶᦢᧇᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ。 

  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

  ᦂᦱᧂ ᦞᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᦸᧃ 。 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦑᦹᧅ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁ ᦓᦱᧆ  ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦛᦼᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦍᧇ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ, ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ  ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ  ᦵᦜᧅ  ᦃᦱᧂ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦶᦙ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦏᦸᧆᧈ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ  ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ、 ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ  ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ  ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᦸᧃ、 ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᦸᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦟᧄ ᧞ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ、ᦋᦴᧈ ᦜᧂ、ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦈᦹ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ“᧑ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᧓ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ”ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ 、 ᦂᦱᧃᧉᦷᦠ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。

  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ, ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ

  ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ, ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ  ᦕᧃᧉ ᦂᧅ  ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ。 ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᧙ ᦑᦲᧈ、 ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱᦱ ᦑᦲᧈ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ “ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦣᧉ ᦌᧁ、 ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ”ᦓᧃᧉ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦗᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ 、 ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ 、 ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ 、 ᦷᦣᧂ ᦍᦳᧄᧈ ᦝᧃᧉ ᦅᧃᧉ ᦷᦓᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᦰ ᦏᦲ ᦙ ᦍᦱ、 ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦶᦟᧄ“ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᧑ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ”“ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦓᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ”ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ, ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧈ ᦏᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧓ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧗ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ), ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦓᦸᧃ ᧘ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧙ ᦆᦸᧂᧉ, ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧗᧕ ᦅᦳᧃ; ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦱ᧒ ᦜᧂ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦜᧂ、 ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᦰ ᦏᦲ ᦙ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ、ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᧕᧗ ᦋᦸᧂᧈ; ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧙ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦅᧃ、 ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧙ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧒ ᦅᧃ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᧔ ᦅᦳᧃ、 ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦏ ᦜᦱ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᧖ ᦅᧃ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦘᦱᧉ ᦙᦲᧆ  ᧓ ᦅᦳᧃ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦘᦱᧉ ᦙᦲᧆ  ᧗ ᦵᦏᧃᧈ、 ᦆᦸᧃᧉ ᦺᦙᧉ  ᧓ ᦀᧃ、 ᦆᦸᧃᧉ ᦊᦱᧂ ᦀᧃ ᧑。

         (ᦌᦲᧉ ᦵᦊᧈ)