new tai | old tai | 中文

ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦈᦸᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ

作者: 时间:2019-07-26 15:38:17

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦴᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦴᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧇ ᦺᦆᧈ ᦺᦎᧈ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦴᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᧑, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ。ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ , ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ,ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦘᦲᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦴᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈᦺᦓᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻᦆᧄ、 ᦇᦹᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ、 ᦇᦹᧃ ᦗᦲ ᦵᦒᦲᧉᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᧘᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

 ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦐᧅ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦴᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“3.11” 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ, ᦜᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ, ᦺᦓ ᦖᦴᧈ ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦁᧃ“ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦇᦹᧃ” ᧞ “ᦉ ᦜᦱᧈ”“ᦓᧅ ᦵᦣᧃ” ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦶᦜᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦌᧄᧉ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦂᦱᧃ “ᦉ ᦜᦱᧈ” “ᦁᦱ ᦈᦱᧃ ᦷᦜᧂ” ᦍᦸᦰ ᦓᧄ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦻᧉ ᦠᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ。 ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ “ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦍᦸᧃᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᧑” ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦺᦓ ᦌᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ “ᦉ ᦜᦱᧈ” “ᦁᦱ ᦈᦱᧃ ᦷᦜᧂ” ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦈᧄ “ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ” ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦔᦲᧃᦷᦜᧂ ᦔᦲᧃ ᦜᦻ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦃᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦻᧉ ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦜᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧇ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦆᦲᧂ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦶᦜᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦌᦳᧄ ᦇᦹᧃ , ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦉᧅ ᦀᦲᧆ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ, ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ,  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧁ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ, ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧔᧕ ᦅᦳᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦌᧄᧉ,ᦈᦹ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦷᦟᧆ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧙ ᦅᧃ(ᦗᦸᧂᦰ  ᧘ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ)、 ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦷᦠ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧇ ᦷᦠ ᦠᧇ ᦠᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᧒ ᦜᧂ、 ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦐᦹᧂ ᦓᧃᧉ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦊᦴᧈ。  (ᦌᦲ ᦍᦴᧉ)