new tai | old tai | 中文

ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦷᦟᧆ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦗᦸᧈ ᦺᦡᧉ ᦉᦻᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦇᦹᧃ

作者: 时间:2019-07-19 16:12:17

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦎᦻ ᦵᦉ, ᦺᦕ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦇᦹᧃ? ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦲ ᦷᦠ ᦔᦱ ᦉ ᦓᦱᧃ ᦷᦠ ᦓᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦷᦎ ᦋᦹᧉ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᧃ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧃ、 ᦀᦻᧉ ᦑᦲᧂᧈ  ᦔᦲᧃ ᧒ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧈ ᦂᧃ。 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦛᦻᧈ ᧓ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦂᧃ。 ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦋᦻ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧃ、 ᦀᦻᧉ ᦑᦲᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ。ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧖ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦆᦹᧃ ᦟᦱᧅ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧃ、 ᦀᦻᧉ ᦑᦲᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ。 ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦆᦹᧂᧈ  ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ  ᦷᦎᧅ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧈ ᧞ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ, ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦷᦎᧅ ᦷᦟᧆ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ  ᦐᧅ ᦅᦸᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦠ ᦷᦎ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᧔᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧕᧓ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᧔ ᦈᦸᧉ ᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦹᧆ  ᦞᦱᧈ, ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧈ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ  ᧞ ᦎᦻ ᦵᦉ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦇᦹᧃ。 ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ , ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧃ、 ᦀᦻᧉ ᦑᦲᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦐᦱ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦉᧂ, ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦉᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦠ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧐ ᦔᦳᧃ ᦅᦹ ᦶᦙᧃᧈ ᦱ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧖᧕ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᧕ ᦈᦸᧉ;  ᦞᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧒ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦔ,  ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ: ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ  , ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ,ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦕᦴᧉ  ᦎᦻ ᦓᧃᧉ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖᧐ ᦔᦳᧃ ᦓᧃᧉ; ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧃ、 ᦀᦻᧉ ᦑᦲᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦣᦸᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦲᧂ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦏᧄ,   ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ,  ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ, ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ, ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦜᦳᧂ ᦟᦹᧄ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ  ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦋᦹ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᧞ ᦎᦻ ᦵᦉ,ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧃ、ᦀᦻᧉ ᦑᦲᧂᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦻᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕ ᦔᦳᧃ, ᦅᦹ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦉᦻᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧒᧗ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᧖ ᦈᦸᧉ。

  ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃᧈ : ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃᦎ ᦟᦻ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ  ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦺᦞᧉ。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦵᦉ ᧟,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦗᦻ ᦺᦡ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ , ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ, ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦠᦱ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦉᧂ ᧟,  ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、 ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ  ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦱᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᧆ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦟᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄᦂᦱᧃ ᦉᦻᧉ ᦵᦵᦑᧃᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖᧐ ᦔᦳᧃ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦖᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦶᦀᧇ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ  ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ、 ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ、 ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦒᦸᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦻᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦇᦹᧃ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ。 

   ( ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )