new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦞᧃ ᧑ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ

作者: 时间:2019-07-19 16:11:17

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦓᧃᧉ, ᦞᧃ ᧑ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ “ ᦷᦙᧆ ᦆᦻᧉ ᦵᦣᦲᧃ ” ᦓᧃᧉ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ , ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ、  ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦵᦔᦲᧅᧈ ᦗᦸᧂᦰ  ᧒᧕ ᦑᦳᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧔ ᦅᦳᧃ, ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦙᧃᧈ ᦅᦱᧈ ᦱ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦺᦓ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ  ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟᦱᧉ  ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦷᦅ ᦙᦴᧉ、 ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦎᦸᧂ , ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦟᧆ ᦋᦲᧉ ᦘᦴ ᦉᦲ ᦵᦃᧁ ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦅᧃ ᧑、ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦉᦲ ᦃᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᧓ ᦅᧃ , ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ   ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦑᦳᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ、 ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦱᦱ ᦑᦳᧃᧈ、 ᦃᧁᧉ ᦵᦔᦲᧅᧈ ᦱ᧒ ᦑᦳᧃᧈ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ  ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ, ᦃᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。

  (ᦌᦴᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦻᧉ)