new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦈᦲᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦝᧆ ᦱ᧔ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ

作者: 时间:2019-07-19 16:07:02

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦞᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ, ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦈᦲᦰ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦝᧆ, ᦗᦸᧂᦰ ᦈᦲᦰ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦝᧆ ᦱ᧔ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ, ᦈᦲᦰ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦊᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ。

 ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᦲᦰ ᦶᦝᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦃᦱᧁ、 ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ、ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ、 ᦊᦱ ᦙᦱ ᦵᦝᧀᧈ、ᦊᦱ ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀ ᦍᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧞ ᦂᦸ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦊᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ、 ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ、ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦈᦲᦰ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦝᧆ 。

  ᦎᦱᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ, ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦆᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ, ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧕᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧒᧘ ᦑᦳᧃᧉ ᦔᦻ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ , ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧓ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦋᦸᧂᧈ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧓ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦱᦱ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦀᧁ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧒᧓ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦖᦴᧈ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧉ 、 ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ )