new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ

作者: 时间:2019-07-16 17:33:51

 3b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ , ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃᧈ ᦙᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ, ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ, ᦶᦈᧁᧈ ᦨᦱᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ 、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ , ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ 。ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ  ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ  ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦈᧅ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ 、 ᦖᦴᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦉ ᧟ , ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦓᧃᧉ 。  

  ( ᦟᦲ ᦉᦲᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ 、 ᦌᧁᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦲᧃᧉ )