new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦈᦸᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ

作者: 时间:2019-07-16 17:32:53

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦲ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ  ᦋᦹᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦈᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦗᦲᧈ  ᦉᧂ ᦂᦱ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ , ᦵᦉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦡᧉ 。  ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦈᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦵᦋᧁ ᦋᦲᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦙᦲ,  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ  ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ , ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦍᦳᧂᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦅᦴᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦠᧃᧉ  ᦢᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ, ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ。

   ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦎᦱ ᧑ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ, ᦈᦹ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ

   (ᦷᦟᧉ ᦍᦲ)