new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2019-07-16 17:31:06

  3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ “ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ”, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ( ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦠᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、 ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ、  ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦉᧃᧈ ᦍᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᧞ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦹᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧂᦰ  ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ。 ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦂᧃ, ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᧄᧉ ᦠᦸᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦙᦱ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ, ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦀᧁ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦷᦑᧆ,ᦃᧇ ᦵᦃᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦺᦑ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦱ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦱ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦅᧄ,ᦈᦹ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ, ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ 。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦈᧆ ᦈᦱ ᦂᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦺᦙᧈ ᦺᦈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃ  ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦠᧃᧉ  ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ  ᦀᦲᦰ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ, ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᧔ ᦔᦲ,ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦺᦋᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。  

  (ᦎᦴᧈ ᦝᦱᧉ ᦈᦸᧃᧈ)