new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧒ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2019-07-08 15:21:01

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧒ ᦅᦳᧃ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ  ᦞᦱᧈ : “ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦃᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦺᦔ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。 ” ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ。ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ,ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉᦶᦉᧁᦈᦸᧉ ᦀᦻ ᦜᧁᧉ ᦺᦞᧉ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᧟, ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦀᧁ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ  ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦋ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦛᦼᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦵᦑᧂ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ  ᦓᧃᧉ  ᦑᦸᧂᦰ  ᦙᦲ ᦍᦲᧉ ᦌᦳᧃᧉ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦅᧃ ᧑, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦃᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᧆ ᦺᦔ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧈ ᦝᦴᧉ ᦋᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᦳᧃᧉ ᦷᦟᧆ 。 ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦋᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧆ ᦃᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ, ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧒ ᦅᦳᧃ  ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦵᦋᧆ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦺᦔ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。

    (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ、 ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦶᦉᧂ)