new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ

作者: 时间:2019-07-08 15:19:32

  3b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ , ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦝᧂ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ; ᦊᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦠᧃᧉ,  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ、 ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ 《ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ  ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ 》 , ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。 ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ) , ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ ᦷᦑᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦴ, ᦊᦱᧉ ᦵᦎᧅ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧕᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

   (ᦍᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦶᦍᧃᧈ)