new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ

作者: 时间:2019-06-21 08:54:02

 3b-3.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ、 ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ、ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ 12309 、 ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ、ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦾᧈ ᦒᦱᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦓᦾᧉ 、 ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧄ ᦃᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ,ᦕᦸᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦕᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦶᦩᧃ ᦂᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ、 ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦕᦴᧉᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦕᦴᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ , ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ  ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ” ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦂᧄ ᦑᦹᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。

 (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧈ)